Hned se vrhneme na nářadí. Nejprve si ale dejte cookies

Nechceme vás rušit reklamou, která vás nezajímá. Proto používáme cookies. Malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, které nářadí se vám nejvíc hodí do dílny a budeme si pamatovat třeba i to, co jste si u nás nechali v košíku. Tohle nastavení můžete kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Autorizovaný prodejce Bosch,
Flex, Festool, PICA.

Reklamační řád nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Škaloud s.r.o. Pokud si Vy jako zákazník zakoupíte jakékoliv zboží z eShopu naradi-skaloud.cz, automaticky souhlasíte s podmínkami, které jsou vypsány níže. Dozvíte se, jak reklamovat zboží i jaká záruka se na zboží vztahuje. Všechny tyto podmínky jsou hlavně pro ochranu zákazníka, ale i prodejce. Takže doporučujeme přečíst si je.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Škaloud s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího.

Jako doklado záruce (záruční list) vystavuje firma Škaloud s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo...).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

 • Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty 24 měsíců* (dle občanského zákona) a prodloužené lhůty (dle podmínek uvedených na záručním listě).
 • Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty 12 měsíců** (dle obchodního zákona) a prodloužené lhůty (dle podmínek uvedených na záručním listě).

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození, které je způsobené kupujícím, a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v Škaloud s.r.o. (viz. záruční list – nákupní doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je Škaloud s.r.o.,Chrudimská 1142, Pardubice 530 02. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam autorizovaných servisů, seznam servisů v místě prodávajícího). V případě, že bylo zboží zakoupeno na firmu (IČO), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servisu. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. Nebo je možno online objednat opravu na nářadí značky Bosch na adrese:
Hobby nařadí a zahradní nářadí (zelené). 
https://repair.bosch-diy.com/cz/cs/onlinerepair/diy/repair
Proffesinální nářadí (modré). https://www.bosch-professional.com/cz/cs/servis/poprodejni-sluzby/objednavka-opravy/prime-vyrizeni-opravy/

nářadí Festool: https://www.festool.cz/sluzby

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné sériové číslo jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávného spotřebního materiálu a ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečeťmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Změny vyhrazeny - na funkčních popisech, návody k použití, informace o obsahu balení, údržba a servis.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud bylo zboží (nebo jeho část) poškozeno zásahem do stroje,
 6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Dále se záruka nevztahuje na zboží poškozené a na fyzická poškození komponent.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové*/**. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna/oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce, případně od jiného výrobce nebo vystaví dobropis**.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO, a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že sms nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

Při vrácení nepoužitého zboží v originálním balení a kompletní do 14 dnů od nákupu Vám bude účtovaná částka dobropisována na Váš účet.

V případě vracení zboží nás kontaktujte předem na emailu info@naradi-skaloud.cz , nebo telefonicky 466 615 627.

Za společnost Škaloud s.r.o. schválil Jan Škaloud.

*/Vypracováno v souladu s Občanským zák. č. 40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.
**/Obchodním zák. 513/1991 Sb. v současném znění